Ga direct naar inhoud

Compliment, klacht of melding

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg in ons ziekenhuis. We proberen u zo goed mogelijk te begeleiden, behandelen en verzorgen tijdens uw bezoek aan de polikliniek of verblijf in ons ziekenhuis. Toch kan het in een organisatie zoals een ziekenhuis soms anders lopen dan verwacht of gepland. Misschien bent u in een situatie terechtgekomen waarin er iets is misgegaan of waarover onvrede is ontstaan. Hoewel het niet altijd makkelijk is om dit te bespreken, is dit wel belangrijk en zinvol. Allereerst voor uzelf, zodat er serieus met uw onvrede wordt omgegaan. Maar ook voor ons, zodat we de zorg kunnen verbeteren.

Uw mening

Bent u tevreden of juist ontevreden over de gang van zaken in ons ziekenhuis? Dan horen wij dat graag van u. Zo horen wij wat we goed doen of krijgen we de kans om onze zorg te verbeteren. Geef uw mening over ons ziekenhuis hier door.

Een compliment geven

Geef uw complimenten rechtstreeks aan de medewerker of de teamleider van de afdeling waarover u tevreden bent. Zij ontvangen deze met een glimlach. Wilt u liever een compliment geven via onze website? Dat kan via hier

Een klacht indienen

Waarover kunt u een klacht indienen?
Als u niet tevreden bent over de zorg of gang van zaken bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), dan kunt u een klacht indienen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de (medische) behandeling, verzorging, omgang, communicatie of organisatie van de zorg of voorzieningen.

Klacht over de spoedpost huisartsen
Bij de spoedpost huisartsen kunt u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend terecht voor spoedeisende zorg. Bij de spoedpost huisartsen is op die momenten een dienstdoende huisarts aanwezig. Bent u niet tevreden over uw bezoek aan de spoedpost huisartsen? Neemt u dan contact op met de klachtenbemiddelingsfunctionaris van de spoedpost huisartsen. Ga voor meer informatie naar de website van de Huisartsenzorg Oost Achterhoek

Wie kan een klacht indienen?
Als u patiënt bij het SKB bent, dan kunt u een klacht indienen. Wilt iemand anders voor u een klacht indienen, dan kan dat alleen met uw toestemming. Is een patiënt overleden? De directe nabestaanden kunnen een klacht indienen. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Soms is het voor een goede afhandeling van uw klacht nodig om uw medisch dossier te raadplegen. In dat geval vragen wij om uw toestemming. Daarmee geeft u de klachtenfunctionaris toestemming om uw medische en verpleegkundige gegevens in te zien.

Bij wie kunt u een klacht indienen?
Bent u niet tevreden over de zorg of gang van zaken, dan kunt u dit het beste direct kenbaar maken bij de betrokken zorgverlener of medewerker of bij de teamleider van de afdeling. Als u dit lastig vindt of er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris neemt met u contact op om uw klacht en wensen over de afhandeling van uw klacht te bespreken. Iedere klacht wordt geregistreerd en in een anoniem overzicht aangeboden aan de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis. Door het klachtenoverzicht krijgen wij inzicht in het soort klachten en kunnen wij de kwaliteit van de zorg en service in ons ziekenhuis verbeteren. 

Wat doet de klachtenfunctionaris?
De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en kan u adviseren als u niet tevreden bent over de zorg of gang van zaken in ons ziekenhuis. De klachtenfunctionaris treedt hierbij onpartijdig en onafhankelijk op en geeft geen oordeel over uw klacht. 

Als u alleen een melding wilt maken van uw klacht, dan kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht om te bespreken wat er is gebeurd. Wilt u een oplossing van uw klacht? Dan kan de klachtenfunctionaris voor u bemiddelen. Bij bemiddeling kunt u uitleggen op welke manier de zorg of gang van zaken niet naar wens is verlopen en kan de betrokken medewerker zijn of haar toelichting geven op de situatie. Bemiddelen kan op de volgende manieren:

  • De klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt u mondeling verslag uit.
  • De klachtenfunctionaris regelt een bemiddelingsgesprek. Hierbij bent u zelf aanwezig en desgewenst iemand die u kan ondersteunen of begeleiden en de betrokken medewerker(s) of zijn/haar leidinggevende. De klachtenfunctionaris heeft de rol van bemiddelaar en zal tijdens dit gesprek optreden als onpartijdig en onafhankelijk gespreksleider. Ook kan de klachtenfunctionaris u wijzen op andere mogelijkheden voor het afhandelen van uw klacht. Foto-, film-, video- of geluidsopnamen zijn vanwege privacy redenen en het vertrouwelijk karakter van het bemiddelende gesprek niet toegestaan. Publicatie is ook niet toegestaan.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
U kunt de klachtenfunctionaris bellen, mailen of schrijven. U kunt ook het online klachtenformulier invullen.

  • Bellen: 0543 54 43 05.
  • Mailen: klachten@skbwinterswijk.nl.
  • Online formulier: vul online het klachtenformulier in.
  • Schrijven: u kunt het klachtenformulier ook verkrijgen op de afdelingen en bij de Gastenservice in de centrale hal. Het formulier stuurt u naar:

Streekziekenhuis Koningin Beatrix
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

Verdere stappen
Als de behandeling van uw klacht voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan zijn er andere opties om uw klacht te behandelen.

Klachtenonderzoekscommissie
In overleg met de klachtenfunctionaris kan uw klacht voor onderzoek en advies worden voorgelegd aan de klachtenonderzoekscommissie. Bijvoorbeeld als de behandeling van uw klacht voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of als het gesprek met de klachtenfunctionaris daartoe aanleiding geeft. De klachtenonderzoekscommissie doet onderzoek naar uw klacht en adviseert hierover aan de Raad van Bestuur van het SKB. De klachtenonderzoekscommissie bestaat uit een jurist (voorzitter), medisch specialist, verpleegkundige, huisarts en een lid voorgedragen door de cliëntenraad. De Raad van Bestuur neemt, op basis van het advies van de klachtenonderzoekscommissie, vervolgens een besluit over uw klacht.

Geschilleninstantie Ziekenhuizen
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Ziekenhuizen. Dit is een externe instantie die via een schriftelijke en een mondelinge procedure uw klacht onderzoekt en daarover een bindend oordeel geeft. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl of via telefoonnummer 070-3105380.

Kiest u ervoor om uw klacht voor te leggen aan de Geschilleninstantie Ziekenhuizen? Meestal stopt dan de behandeling van uw klacht in het SKB. Om de kwaliteit in ons ziekenhuis te verbeteren, kan het SKB besluiten om uw klacht binnen de organisatie (intern) verder te onderzoeken.  

Schadeclaim
Onze medewerkers werken zo zorgvuldig mogelijk. Toch is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis schade ondervindt. Vindt u dat het ziekenhuis een medisch verwijtbare fout heeft gemaakt waardoor u lichamelijke en/of materiële schade heeft opgelopen, dan kunt u het SKB aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het SKB zal uw schadeclaim behandelen. Een schadeclaim moet u schriftelijk indienen. Deze kunt u richten aan de Raad van Bestuur.

Meer informatie over de klachtenprocedure

 

Kosten bij een klachtenprocedure
Aan de behandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris zijn voor u geen kosten verbonden.

Een vraag over uw rekening

Klachten, vragen of opmerkingen over de zorgnota vallen niet onder de klachtenregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met de debiteurenadministratie. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0543 54 43 85.

Klacht bij vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen

Wij attenderen patiënten erop om geen geld en kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is in principe niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het ziekenhuis toch een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van uw bezittingen. Bijvoorbeeld wanneer u of een naaste niet in staat was maatregelen te nemen ten aanzien van uw eigendommen. Bij vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen (buiten uw schuld) kunt u dit aangeven bij de betreffende afdeling.

Milieuklachten of tips

Heeft u een klacht met betrekking tot het milieu, overlast, stank of verontreiniging in relatie tot het Streekziekenhuis Koningin Beatrix? Of heeft u een tip op dit gebied? Dan kunt u dit melden bij dhr. E. Schokkin, Coördinator Arbo, Veiligheid en Milieu, via e.schokkin@skbwinterswijk.nl. U kunt onder andere de volgende milieuzaken melden:

  • Overlast door het ziekenhuis
  • Klachten over geur- of geluid
  • Bodem, lucht- of waterverontreiniging
Direct naar