Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Cliëntenraad

Nieuwsbericht 14 augustus:
Clientenraad Santiz heft zich op

"In woord en daad"

De Cliëntenraden van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn als gevolg van de bestuursfusie van beide ziekenhuizen per 1 april 2018 samengevoegd tot Cliëntenraad Santiz. Deze gemeenschappelijke Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis en van de cliënten in het verzorgingsgebied van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, daarbij rekening houdend met de lokale verschillen.

De Cliëntenraad Santiz is op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) door de zorgaanbieder ingesteld. De Cliëntenraad Santiz beoordeelt het beleid van Santiz vanuit het gezichtspunt van de patiënt en cliënt. Bij alles wat de Cliëntenraad doet staat de cliënt centraal. Belangrijke speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid en bejegening.

Cliënten
Met 'cliënten' worden zowel (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers van deze patiënten bedoeld.

Werkwijze Cliëntenraad Santiz
De Cliëntenraad Santiz heeft maandelijks overleg waarin terugkoppeling over allerhande zaken wordt gedaan en besluitvorming plaatsvindt. Een keer per twee maanden is er overleg met de Raad van Bestuur Santiz. De onderwerpen zijn zeer verschillend. Een belangrijk uitgangspunt is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over de situatie van een individuele cliënt. Heeft u een algemene klacht of suggestie over de ziekenhuiszorg dan kunt u bij ons terecht. Onderwerpen waar we ons o.a. mee bezig houden zijn:

 • bewegwijzering
 • informatieverstrekking aan de cliënt
 • maaltijdvoorziening
 • meerjarendoelen 2019-2024
 • ouderenbeleid
 • parkeeraangelegenheden
 • persoonlijke gezondheidsomgeving
 • privacy
 • veiligheid
 • verpleegkundige 2020
 • voorzieningen in het gebouw
 • wachttijden in poliklinieken
 • zorgvisie Achterhoek

 

Tevens brengen wij adviezen uit over o.a. de geestelijke en maatschappelijke zorg, benoeming van de Raad van Bestuur, verhuizen en verbouwen en eventuele samenwerking of fusie met andere instellingen.

Klachten
Heeft u een individuele klacht, dan adviseren wij u dit eerst met de arts, de verpleegkundige of de teamleider te bespreken. Als u dit bezwaarlijk vindt kunt u, om advies in te winnen of een klacht in te dienen, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Samenstelling van de Cliëntenraad Santiz
De Cliëntenraad Santiz bestaat uit tien mensen. Ze wonen allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en zijn niet beroepsmatig bij het ziekenhuis betrokken. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad Santiz wordt er naar gestreefd mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. De zittingsduur is vier jaar. Verlenging met maximaal een periode van vier jaar is mogelijk. Vacatures worden door middel van het plaatsen van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van de cliënten van het ziekenhuis een grote rol.

Achterste rij: Geert Stronks (secretaris), Ben Spaai, Ingrid te Lintum (ambtelijk secretaris), André Bergmans, Pieter van der Laan en Antoine van Vijfeyken.
Voorste rij: José te Walvaart, Klaas Horneman (voorzitter) en Ineke Weerkamp.
Cobi Schut is per 1 januari 2020 toegetreden. Zij staat niet op de foto.

Adviesrecht
De Cliëntenraad Santiz kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Er is sprake van gewoon adviesrecht en, in een aantal aangelegenheden, verzwaard adviesrecht. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel voorzien zijn van een schriftelijke motivatie waarom het advies niet opgevolgd wordt. Bij het niet opvolgen van een advies dat valt onder verzwaard adviesrecht kan de zaak uiteindelijk voorgelegd worden aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad Santiz
De Cliëntenraad Santiz beschikt over een secretariaat waar u zowel schriftelijk/per mail als telefonisch informatie kunt ontvangen en uw reacties kwijt kunt.

 • Postadres: Cliëntenraad Santiz, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem
 • E-mailadres: clientenraad@santiz.nl
 • Telefoon: (0314) 32 90 31

De Cliëntenraad Santiz is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Ook u kunt er aan bijdragen dat het kwaliteitsniveau van de zorgverlening op een hoog niveau is en in de toekomst ook blijft.

 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services