Ga direct naar inhoud

Resultaten van het ZE&GG programma in het SKB

11 september 2023 - Nu al 88% van de onderwerpen geïmplementeerd

Gepubliceerd op: 11 september 2023
Hoofdingang SKB

In het landelijke programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) werken patiënten, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de overheid samen aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. Zorgevaluatie geeft antwoord op de vraag welke zorg voor welke patiënten het meest zinnig is. Het doel van het programma is om zorgevaluatie en gepast gebruik onderdeel te maken van het zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt. 

Nu al 88% geïmplementeerd in het SKB

Op de landelijke jaarlijkse implementatieagenda staan gemiddeld 170 onderwerpen, verdeeld over alle medisch specialismen. Alle aanbieders van medisch specialistische zorg moeten kunnen aantonen dat ze dit jaar minimaal 80% van alle onderwerpen op deze agenda hebben geïmplementeerd. In het SKB wordt hard gewerkt om ‘gepast gebruik’ te bevorderen en dat werpt z’n vruchten af. In juni hadden we al 88% van alle 167 voor het SKB relevante onderwerpen van de landelijke ZE&GG agenda volledig geïmplementeerd in het SKB! De onderwerpen die nog niet (volledig) geïmplementeerd zijn, zijn vooral onderwerpen die we niet zonder betrokkenheid van de eerste lijn kunnen realiseren. Dit najaar kijken we samen met vertegenwoordigers van de eerste lijn hoe we gepast gebruik regionaal verder kunnen bevorderen.

Aanpak ZE&GG in het SKB

In het SKB gaan programmamanager en medisch manager ZE&GG periodiek in gesprek met vakgroepen over de voor hen relevante onderwerpen van de agenda voor gepast gebruik. Als uit die gesprekken, interne data en/of benchmark informatie blijkt dat er ruimte ligt voor verbetering, dan worden afspraken gemaakt over wat nodig is om ‘gepast gebruik’ te bevorderen. Waar relevant worden vervolgens aanpassingen in werkwijzen / protocollen doorgevoerd. Het effect van aanpassingen wordt na een periode getoetst door een herhaalmeting of nieuwe benchmarkgegevens en besproken in de periodieke gesprekken met vakgroepen.

Herhaalecho’s bij Cardiologie

Een goed voorbeeld van het bevorderen van gepast gebruik zijn de herhaalecho’s bij Cardiologie. In het kader van het ZE&GG programma is een analyse uitgevoerd van de indicatiestelling voor herhaal hartechografie aan de hand van de wetenschappelijk getoetste ‘appropriate use criteria voor echocardiography’. De resultaten van deze analyse zijn besproken in de vakgroep met afspraken over hoe gepast gebruik te bevorderen. Dit heeft ertoe geleid dat er vrijwel geen herhaalecho’s meer worden uitgevoerd die niet voldoen aan deze criteria. 

De aanpassing in aanvraaggedrag heeft ook een positief effect op het werkplezier van hartfunctielaboranten. Voor fietsergometrie zijn afspraken aangepast op basis van nieuwe richtlijnen. Dit heeft geleid tot een substantiële afname van het aantal fietstesten en ruimte in de agenda van hartfunctielaboranten voor andere werkzaamheden.

Blaaskatheters en waaknaalden op verpleegafdelingen

Een ander onderwerp van de landelijke ZE&GG implementatie agenda is het juiste gebruik van infusen/lijnen, waaknaalden en blaaskatheters. Er is in het SKB een nulmeting gehouden op drie verpleegafdelingen, waarbij er ruimte bleek voor verbetering, met name met betrekking tot de blaaskatheters en waaknaalden. Die waren soms aanwezig zonder duidelijke indicatie. 
Resultaten van de meting zijn teruggekoppeld aan de verpleegafdelingen en hebben geleid tot verbeteracties, zoals het dagelijks bespreken/evalueren van de noodzaak van een infuus/katheter/waaknaald tijdens de visite.

Direct naar